ضمانت نامه ویانا گالریا

از شما برای انتخاب ویانا گالریا سپاسگزاریم

ضمانت استرداد:

     این ضمانت با شرایط ذیل، صرفا در برگیرنده محصولات خریداری شده به صورت اینترنتی بوده و محصولاتی که به صورت حضوری و از شعب ویانا گالریا خریداری می شوند، مشمول این نوع از ضمانت نخواهند بود.

شرایط لازم جهت استفاده از ضمانت استرداد:

 • محصول دریافتی، دارای ایراد و مشکل بوده و یا سفارش ثبت شده با محصول دریافتی مغایرت داشته باشد.
 • اتیکت الساقی به محصول، باز و مخدوش نشده باشد.
 • فرد خریدار، نهایتا ظرف 24 ساعت از زمان دریافت محصول، مشکل و یا مغایرت موجود را از طریق راه های ارتباطی، به ویانا گالریا اطلاع رسانی نماید.
 • فرد خریدار، نهایتا ظرف 4 روز کاری، محصول مد نظر را به همراه فاکتور خرید و تصویر کارت ملی خود، تحویل شعب ویانا گالریا نماید.
 • مشکل یا مغایرت محصول، مورد تایید کارشناس ویانا گالریا قرار گیرد.
 • مبلغ مسترد برابر با مبلغ نهایی درج شده در فاکتور خرید محصول بوده و ظرف 72 ساعت به شماره حساب اعلامی از سوی خریدار، واریز می گردد.
 • در صورت تایید مشکل و مغایرت محصول، از سوی کارشناس ویانا گالریا، هزینه های ارسال محصول مرجوعی، به عهده ویانا گالریا می باشد.

ضمانت تعویض:

     این ضمانت با شرایط ذیل، در برگیرنده تمام محصولات ویانا گالریا، چه در خرید حضوری و چه در خرید اینترنتی بوده و تنها شامل محصولات منحصر بفرد سفارشی نمی باشد.

شرایط لازم جهت استفاده از ضمانت تعویض:

 • فرد خریدار، نهایتا ظرف 5 روز کاری، از زمان دریافت محصول چه در خرید حضوری و چه در خرید اینترنتی، از طریق حضور در شعب و یا ارسال محصول به شعب، نسبت به استفاده از ضمانت تعویض ویانا گالریا اقدام نماید.
 • فاکتور خرید و تصویر کارت ملی خریدار، همراه با محصول، تحویل شعب ویانا گالریا گردد.
 • اتیکت الساقی به محصول، باز و مخدوش نشده باشد.
 • سلامت شرایط فیزیکی محصول، مورد تایید کارشناس ویانا گالریا قرار گیرد.
 • اعتبار ریالی خریدار، جهت تعویض، برابر با ارزش به روز محصول اول می باشد.
 • هزینه های ارسال محصول تعویضی، به عهده خریدار می باشد.
 • در صورت نیاز به پرداخت ما به التفاوت، از جانب ویانا گالریا به خریدار، این مبلغ ظرف 72 ساعت به شماره حساب اعلامی از سوی ایشان، واریز می گردد.